emerytury-mundurowe.com.pl

Skutki tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Ustawa dezubekizacyjna to potoczna nazwa ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Jej przepisy w znaczący sposób wpłyną na obniżenie wysokości świadczeń emerytalnych tysięcy Polaków, którzy pracowali w służbach mundurowych Polski Ludowej. Obniżenie świadczeń emerytalnych dotknie także członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy, uprawnionych do pobierania renty rodzinnej.

Wypłata świadczeń w nowym wymiarze nastąpi od dnia 1 października 2017 roku, po wcześniejszym wydaniu decyzji ustalającej prawo do emerytury.

Wprowadzone zmiany ustawodawcze w sposób jednolity traktują wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy. Bez znaczenia pozostaje długość pracy organach bezpieczeństwa PRL, jak również dalsza, często nienaganna i ofiarna służba w strukturach wolnej Polski. Uzasadnione wątpliwości budzi również katalog cywilnych i wojskowych instytucji i formacji, w których pracowali obecni emeryci. Niektóre organy wyszczególnione w ustawie, w świetle poprzednich regulacji prawnych, jak również opracowań historycznych, nigdy nie miały charakteru organów bezpieczeństwa państwa.

Zdaniem specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego przyjęta ustawa narusza zasadę zaufania do państwa i prawa oraz zasadę ochrony praw nabytych.

Przepisy ustawy umożliwiają każdej osobie zainteresowanej tryb odwoławczy od decyzji ustalającej prawo do świadczeń emerytalnych. W trybie postępowania sądowego emerytowany funkcjonariusz będzie mógł zweryfikować prawidłowość wydanej decyzji emerytalnej.

Szereg wyjątków oraz indywidualny charakter konkretnej sprawy (długość stażu pracy w organach bezpieczeństwa państwa, rodzaj instytucji w której pracował emeryt, dalsza praca w służbach mundurowych po 31 lipca 1990 roku czy prowadzenie przed 1990 rokiem bez wiedzy przełożonych działalności na rzecz niepodległej Polski) nakazuje indywidualne podejście do każdego przypadku.